Navigácia

 • Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

  Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy,

  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Gabriela pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 


  v štvrtok  03.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny a v štvrtok 10.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny

  Miesto podávania žiadosti: Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

  Telefónny kontakt: 032 / 65 98 331

  Info - plagát

  Žiadosť o prijatie do MŠ pre šk.r. 2018-19

 • OZNAM

  OZNAM

  Vedenie Katolíckej spojenej školy v spolupráci so zriadovateľom (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra) oznamuje, že naša škola sa zapojí do mapovania rozvojových potrieb školy z pohľadu všetkých jej aktérov - rodičov, žiakov a pedagógov. Aktivita sa začne dňa 18.4.2018. Zber údajov bude plne anonymný. O výsledkoch Vás škola bude informovať po kompletnom vyhodnotení zozbieraných údajov. Za zapojenie sa do aktivity Vám vopred ďakujeme.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Operačný program - Ľudské zdroje

  Operačný program - Ľudské zdroje

  Katolícka spojená škola v Nemšovej získala grant na podporu individuálnej práce s deťmi, vďaka čomu podporuje trend zvyšovania štandardu kvality výchovy a vzdelávania svojich žiakov.

  Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na jeho realizáciu získa škola do svojho rozpočtu na nasledujúcich 36 mesiacov nenávratný finančný príspevok.
  Dňa 2.3.2018 škola začala oficiálne realizovať hlavné aktivity dopytového projektu „Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou“, cieľom ktorého je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy, ktoré zabezpečia nasýtenie ich sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb. Projekt prispieva k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov, vašich detí. O kvalitu vzdelávania a výchovy sa od marca 2018 starajú aj traja novo-prijatí asistenti učiteľa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Všetky tieto novovzniknuté pracovné pozície, najmä však školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sú veľkým prínosom pre žiakov a rodičov, ktorí môžu ich služby využívať priamo v škole. Týmto sa škola snaží o skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania a výchovy cestou individuálneho a profesionálneho prístupu ku každému žiakovi.

  Projekt

 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  JARNÝ ZBER PAPIERA

  JARNÝ ZBER PAPIERA sa začína od 17. 04. – 20.04. 2018 

  Papier môžete priniesť utorok a piatok od 7,00h – do 14,45h,  stredu a štvrtok od 7,00h – 16,00h (kojtajner medzi jedálňou a telocvičňou). Je potrebné sa nahlásiť na recepcii alebo u. p. školníka.
  Týmto vyzývame všetkých žiakov, pedagógov, rodičov detí a ostatných pracovníkov Katolíckej spojenej školy, ktorej súčasťou je aj Materská škola sv. Gabriela, aby sa zapojili do jarného zberu.
  Súťažiť môžu jednotlivci, ale aj triedy.

  Najlepšie triedy a jednotlivci budú odmenení !

 • Kreslenie v Dinoparku

  Kreslenie v Dinoparku

  Naše cesty za kreslením s krúžkom "Kaligrafia a kreslenie v prírode" pokračujú. V apríli sme podnikli výpravu do Dinoparku. Cestu vo vlaku sme si krátili veselým rozprávaním, hrami a kreslením. Počasie nám veru prialo, celý deň slnko. Najprv sme si pozreli surikaty a ďalšie zvieratá, ale nie dlho, lebo sme sa nevedeli dočkať, kedy už budeme v údolí dinosaurov. Tu nás čakal Fino Dino a Dina Mina, najprv sme ich stretli na cestičke, a potom videli aj vo filme. 3D! S okuliarmi. Keď sme prešli celé údolie, každý si vybral, ktorého dinosaura chce kresliť. Bola to zábava, dinosaury sa dobre kreslia, lebo nám neutekali. Nabudúce už skúsime kresliť aj zvieratká. Teraz nebolo kedy, lebo sme museli ešte vyskúšať paleontologické ihrisko, kde sme sa mohli hrať na archeológov, a, samozrejme, lanovú dráhu s toboganom. 

  Bol to veru vydarený výlet! 

  Žiaci krúžku "kaligrafia a kreslenie v prírode" s pani učiteľkou J. Domsovou

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Základná škola sv. Michala   oznamuje rodičom, že

  zápis detí do 1. ročníka

  pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

  v dňoch 10. – 11. apríla 2018

  v čase od 13,00 - 18,00 hod 

  12. apríla 2018 

  v čase od 8:00 - 12:30hod

   

  Škola našim deťom ponúka:

  - výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky v atmosfére tolerancie, pravdy a lásky,

  - otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

  - vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka, nemeckého alebo ruského, prebieha v dvoch moderne vybavených jazykových učebniach,

  - vyučovanie informatiky od 3. ročníka v dvoch počítačových učebniach vybavených najnovšou výpočtovou technikou,

  - využívanie informačných technológií pri vyučovaní  vo viacerých vyučovacích predmetoch,

  - vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule s využitím moderných vyučovacích programov,

  - podpora rastu nadaných detí,

  - pravidelné organizovanie školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho kurzu aj na prvom stupni,

  - škola organizuje olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, biblickú olympiádu, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a projektov,

  - v rámci vyučovacieho procesu organizujeme rôzne exkurzie a výlety na Slovensku aj v zahraničí,

  - možnosť trávenia voľného času detí a rozvíjanie ich záujmov v školskom klube detí od 6.30 hod. do 16.15 hodiny popoludní,

  - zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií cez školské Centrum voľného času (športové, jazykové, umelecko-kultúrne, vzdelávacie krúžky; výlety, letné tábory, športové aktivity a iné.)

  - odborné služby školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a školského logopéda,

  - pre deti s mentálnym a telesným postihnutím možnosť zápisu do špeciálnych tried,

  - príjemné školské prostredie s modernými pestrofarebnými triedami a kvalitným školským nábytkom,

  - úschova osobných vecí do uzamykateľných šatňových skriniek;

  - zmodernizované priestory toaliet;

  - pohybové aktivity v dvoch telocvičniach s lezeckou stenou a v posilňovni, vonkajšie ihriská,

  - možnosť žiakov stravovať sa v zmodernizovanej jedálni priamo v budove školy

  Naša škola sa stáva kultúrnym, športovým a spoločenským centrom mesta a regiónu. Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na vzdelanie, integráciu, podporu rodiny a vzťah k okoliu. Naša škola má snahu formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť, rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť všetkých k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. Naším ďalším cieľom je viesť žiakov k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

  Budúcich prváčikov medzi nami radi privítame!

  K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa priniesť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

  Zápis - 1.ročník - plagát

 • Prípravný ročník

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa.

  • individuálna logopedická intervencia
  • celodenný rozvoj komunikačných zručností
  • zraková stimuláciu
  • sluchovú stimuláciu
  • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
  • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
  • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
  • rozširovanie predčitateľských zručností
  • bilaterálna integrácia

  Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

  Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

  Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

  Prípravný ročník pre deti s NKS - info

 • Výtvarná súťaž - Zážitky našej rodiny

  Výtvarná súťaž - Zážitky našej rodiny

  Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v školskom roku 2017-2018 Zážitky našej rodiny:

  I. stupeň:

  1. miesto: Michaela Králiková 1. A

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  2. miesto: Adela Artmannová 2. A

  ZŠ J. Palu Nemšová

  3. miesto: Vanesa Pastúchová 4. B

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  II. stupeň:

  1. miesto: Alexandra Remová 6. A

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  2. miesto: Viktória Krajčiová 6. A

  ZŠ sv. Michala Nemšová

  3. miesto: Ema Vandžalová 6. B

  ZŠ J. Palu Nemšová

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 24. 1. 2018 sa v ZŠ Kubranská, Trenčín, uskutočnilo okresné kolo 67. ročníka Matematickej olympiády. Reprezentovali nás Kristína Galková z 9.A triedy v kategórii Z9 a Patrik Navrátil z 5.B triedy v kategórii Z5. Patrik Navrátil pod vedením p. uč. Gabajovej bol úspešným riešiteľom a v kategórii Z5 sa spomedzi 47 zúčastnených žiakov umiestnil na výbornom delenom 2.-6. mieste.
  Srdečne blahoželáme! Obom žiakom patrí vďaka za reprezentáciu školy.
  Mgr. Adriana Gabajová, vyučujúca MAT

 • TANEČNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH

  TANEČNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH

  Katolícka spojená škola Nemšová v  spolupráci s  tanečnou školou Žižkovcov organizujú

  TANEČNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH

  • Stretneme sa vždy vo štvrtok o 17:00 telocvični Spojenej katolíckej školy v Nemšovej, pri zadnom vchode.

  • Základný kurz je určený pre začiatočníkov.

  • Kurz trvá 10 lekcií, 1x do týždňa

  • Cena za 10 lekcií je 50,- € za osobu.

  • Každá lekcia sa skladá z dvoch 45 minútových hodín, v prvej sa vždy opakujú už naučené tance a v druhej sa učí nový tanec.

  Začíname 5. apríla 2018

  Prihlasovanie a informácie: +421907171889 alebo skola.nemsova@nrb.sk

  Tanečný kurz - leták

 • Futbal rodičov

  Futbal rodičov

  Tatkovia, dedkovia, priatelia školy, Škola ponúka možnosť stretnúť sa, porozprávať, urobiť niečo málo pre svoje zdravie  a zahrať si futbal v telocvični školy, vždy v piatok od 19:00 hod.  Zraz pri zadnom vchode do telocvične.

   

  Futbal rodičia - leták

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Hravé popoludnie

  Hravé popoludnie

  Vážení rodičia, milé deti, priatelia školy!

  Katolícka spojená škola Vás pozýva na hravé popoludnie pre budúcich škôlkarov, prváčikov a ich rodičov, ktoré sa uskutoční v sobotu 17.03.2018 v čase od 14.00 do 16.30 hodiny v telocvični školy a na školskom ihrisku.

  HRAVÉ POPOLUDNIE - program

  Hravé popoludnie - leták

  Tešíme sa na vás.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • DOD ZŠ

 • Oznam Deň otvorených dverí

  Vážení rodičia, milé deti, priatelia školy!

  Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Základná škola sv. Michala pozýva budúcich prváčikov,  rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15.03.2018 v čase od 08.00 do 12.30 hodiny v priestoroch Základnej školy sv. Michala. Počas dňa otvorených dverí si môžete prezrieť priestory školy, zúčastniť sa vyučovacej hodiny a dozvedieť sa viac o našich aktivitách a ponukách.

  Tešíme sa na vás.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Kreslenie na výstave ikon v Žiline

  Kreslenie na výstave ikon v Žiline

  Žiaci z krúžku "Kreslenie v prírode a kaligrafia" navštívili unikátnu výstavu ikon v Žiline, ktorá patrí súkromnému zberateľovi nadšencovi. So zatajeným dychom si vypočuli príhovor a nebáli sa dávať ani otázky. Nakoniec, ako vždy, nakreslili, čo sa im páčilo.

 • TEHLIČKA 2018

  TEHLIČKA 2018

  Spolu môžeme zlepšiť situáciu detí a mládeže na severe Kene

  Milí žiaci, pedagógovia, pracovníci školy a rodičia.
  Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička chceme v spolupráci s Vami pomôcť miestnym obyvateľom Korr a tak získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, ako aj prispieť k vzdelávaniu detí a mládeže v Korr. Aj vďaka Vám môžu mať deti vo vašom veku lepšiu budúcnosť.
  Týmto si dovoľujeme Vás osloviť a požiadať o zapojenie sa do verejnej zbierky občianskeho združenia Savio, ktorú organizujeme každoročne na našej škole v pôstnom období. Kúpou tehličky v minimálnej hodnote 0,20€ a viac, môžete urobiť dobrý skutok, každý pondelok kedy žiačky 9 ročníka budú cez prestávky ponúkať tehličky, ktoré môžete naliepať na plagáty nalepené v priestoroch školy. Naším cieľom je vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov a poskytnúť deťom základné vzdelanie, bez ktorého by ich čakal oveľa ťažší život. Finančná suma, ktorá sa vyzbiera na našej KSŠ Nemšová, bude odoslaná po Veľkej noci na účet občianskeho združenia SAVIO.

  Všetkým zapojeným do tejto zbierky patrí už teraz veľká vďaka a Pán Boh zaplať!

 • DOD v ND

  DOD v ND

  Dňa 16.2.2018 Technické lýceum v Novej Dubnici pripravilo Deň otvorených dverí pre žiakov 8. a 9. ročníka. Mohli si pozrieť 3D tlačiareň, programovanie robotov, chemické pokusy, rôzne prezentácie z biológie, geografie a vyskúšať 3D okuliare. Čas strávený v Technickom lýceu ušiel veľmi rýchlo.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín

  Aj žiaci 1. stupňa si tento rok pripravili zaujímavé a pútavé  ukážky rôznych literárnych textov- či už prozaických, alebo poetických.  Školskému kolu predchádzali triedne kolá, v ktorých spolužiaci a vyučujúci odmenili tých najlepších a víťazov posunuli do školského kola.

  Štvrtok bol deň, keď sme sa zišli v 4. A triede plný strachu, napätia, očakávaní. Na pódium vystúpili nielen dievčatá, avšak v značnom počte aj chlapci. Recitovali, prednášali, súperili, boli smelí, texty nezabudli, chceli predstaviť svoje nadšenie a elán.  Porotu zaujali najmä pútavé ukážky, sebavedomý a umelecký prednes, kontakt s publikom a jedinečnosť každého z nich. Po dlhom zvažovaní sme usúdili, že v našej škole máme veľa talentov. Avšak na pomyselný stupeň víťazov mohli vystúpiť len tí najoriginálnejší a najlepší z nich.

  Výsledky: :

  I. kategória – 1. - 4. ročník

  Poézia:

  1. miesto –Paulína Galková /2.A/
  2. miesto –Linda Pavlačková /1.A/
  3. miesto – nebolo udelené

  Próza:

  1. miesto – Natália Bolcárová /4.A/
  2. miesto – Petra Šimončíková /4.A/,   Ela Pružincová /3.A/
  3. miesto – Matej Pružinec /1.A/

  Víťazom srdečne gratulujeme. Prajeme veľa úspechov v obvodnom kole v Trenčíne. Všetkým ostatným ďakujeme za príjemné popoludnie a umelecký zážitok.

 • Ponuka voľného pracovného miesta

  Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41  Nemšová oznamuje, že uskutoční výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa s aprobáciou: matematika a fyzika

  Ponuka, požiadavky, termíny, adresa.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria