Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

 

MATERSKÁ ŠKOLA sv. GABRIELA
MŠ sv. Gabriela sa stala od 1. 9. 2013 organizačnou zložkou Katolíckej spojenej školy (ďalej len KSŠ). Nachádza sa v časti zrekonštruovaných priestoroch KSŠ, v ľavom prednom bloku na prízemí.
Vonkajšie priestory pozostávajú z betónovej terasy, trávnatej plochy a detského ihriska. Súčasťou detského ihriska sú preliezačky, hojdačky, šmykľavky, ktoré sú využívané na edukačné a hrové aktivity. Vonkajšie priestory sú oplotené. Plot je vybavený uzamykateľnou bránou. V areáli školy sa nachádza športové ihrisko. Obkolesuje ju krásny trávnatý dvor. Vnútorné usporiadanie tried slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, hračky, hudobné nástroje. Materiálno-technické vybavenie sa priebežne dopĺňa a modernizuje. Materská škola má možnosť využívať školskú telocvičňu, počítačovú miestnosť a interaktívne tabule umiestnené v triedach MŠ. Materiálno - technické vybavenie a priestorové podmienky MŠ spĺňajú požiadavky stanovené školským zákonom a umožňujú plniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách a ciele Školského vzdelávacieho programu „Svetielka“.
Materská škola sv. Gabriela je od 01. 09. 2015 trojtriedna, s heterogénnym usporiadaním detí. Kapacita materskej školy je 61 detí. Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 rokov do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na žiadosť rodičov poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.
Zamerane materskej školy:
- vytvárať čo najprirodzenejšie, prostredie rodinného typu, výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu dieťaťa,
- rozvíjať cieľavedome, systematicky, v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa, ako jedinečné Božie dielo - osobnosť v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
- posilňovať úctu k rodičom, dospelým, ku kultúrnym, kresťanským, národným hodnotám a tradíciám, k materinskému jazyku svojej kultúry,
- získať a posilňovať úctu k ľudským právam, základným slobodám, rešpektovať etnické hodnoty,
- integrovať deti so ŠVVP medzi intaktné, zabezpečovať inklúziu.

Telefónne čísla do MŠ:
0903 214 896
0903 214 678

Odhlasovanie z MŠ na telefónnych číslach: 0903 214 896, 0903 214 678
od 6:00 hod. – do 8:00 hod. alebo od 12:00 hod. – do 14:00 hod.
Odhlasovanie z obedov: školská jedáleň 032/6598326 od 8:00 hod.

Konzultačné hodiny v MŠ:

Riaditeľ MŠ sv. Gabriela: 8:00 hod. – 9:00 hod.
Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: stránkový deň STREDA od 10:15 hod. - do 11:15 hod.,
prípadne po vzájomnej dohode aj v iný deň
Ostatní zamestnanci: po vzájomnej ústnej alebo telefonickej dohode 
so zákonným zástupcom dieťaťa

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:
e-mail: ms.sv.gabriela@gmail.com

Školský poriadok MŠ - výňatok 2018 - 19

Tlačivá - čest.vyhlásenie, splnomocnenie, potvrdenie o zdrav.sposob....

Informácie o dieťati

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o absolvovaní predprim. vzdelávania

ŠkVP Svetielka skrátená verzia

 

Rodičovské združenie MŠ - zápisnica 30.01.2018

INFORMÁCIE pre rodičov detí nastupujúcich do MŠ v šk.r. 2018/19

Základné informácie

Čest.vyhlásenie, splnomocnenie, potvrdenie o zdrav.sposobilosti

GDPR, Info o dieťati

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria