Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Podmienky a kritéria prijímania do MŠ

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ do Materskej školy sv. Gabriela

            Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie  upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov. Prijímanie detí treba vnímať v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (,,školský zákon“) vo veci zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky účinnej od 1. septembra 2015 MŠ SR, sekcia regionálne školstvo vydalo odporúčanie vo veci oznámenia miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok.

V súlade s § 3 odst. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. (,,ďalej len vyhláška o materskej škole“) sa do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok, pričom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 1. septembra 2015 sa mení termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2018/2019,  predbežne od 02. mája 2017 do 31. mája 2018.

Miestom podávania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej  školy je budova Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová.

              Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí.

            Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môže prijať do materskej školy len  v prípade, že materská škola má vytvorené vhodné podmienky na zabezpečenie plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu takéhoto dieťaťa.

            Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov.  

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. 

            Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa

z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

            Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.

Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia.

            Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka oznámi riaditeľ školy  rodičovi najneskôr 30 dní od prijatia žiadosti príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

            Rozhodnutie riaditeľa materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa § 3 ods.1- 4 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné kritéria prijímania detí po predložení žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

1. Pri posudzovaní žiadostí sa bude prihliadať na vek detí.

2. Spravidla budú prijaté deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ sv. Gabriela a ZŠ

    sv. Michala v Nemšovej.

3. Pri posudzovaní žiadosti sa bude spravidla prihliadať na požadovanú formu   

    vzdelávania, (deti, ktorých rodičia žiadajú celodennú formu vzdelávania).

4. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné

    materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

5. O výbere detí na prijatie do MŠ v súlade s kritériami,  rozhoduje komisia zložená:

 

PaedDr. Lubomír Král, PhD – riaditeľ školy

Mgr. Želmíra Patková – učiteľka MŠ

Lenka Hošová – učiteľka MŠ                             

 

Podmienky zápisu a prijatia detí boli schválené na pedagogickej rade dňa 26.08.2017.  

Zmena riaditeľa školy od 01. 12. 2017, tým uskutočnená aj zmena komisie.                         

 

PaedDr. Lubomír Král, PhD.           

riaditeľ školy

 

PODMIENKY A KRITÉRIA

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria