Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Režim dňa

 

Usporiadanie denných činností v MŠ sv. Gabriela

06,00 – 08,00

 • Otvorenie MŠ sv. Gabriela, schádzanie detí, privítanie
 • Ranný filter
 • Hry a hrové činnosti (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry, priamo i nepriamo usmerňované)

Miestnosť: Šatňa pre deti, denná miestnosť č. 1, 2, 3, pre deti

08,00 – 08,30

 • Ranný kruh – spoločné diskutovanie a navrhovanie aktivít
 • Zdravotné cvičenie

Miestnosť: denná miestnosť č. 1, 2, 3, pre deti

08,30 – 08,40

08,40 – 09,10

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • Osobná hygiena
 • Desiata –stolovanie, stravovanie

Miestnosť: hygienické zariadenia, denná miestnosť č. 1, 2, 3 pre deti

09,10 – 10,00

 • Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvíjanie vzdelávacích oblastí:

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb

Miestnosť: denná miestnosť č. 1, 2, 3, pre deti

10,00 – 11,20

 • Pobyt vonku: vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore; aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným...

Miestnosť: terasa, trávnatá plocha, blízke ihriská

11,20 – 11,30

11,30 – 12,00

do 14,00

Činnosť zabezpečujúca životosprávu

 • Osobná hygiena
 • Obed – stolovanie, stravovanie
 • Osobná hygiena, čistenie zubov
 • Odpočinok

Miestnosť: hygienické zariadenia, denná miestnosť č. 1, 2, 3 pre deti

14,00 – 14,10

14,10 – 14,30

 • Činnosť zabezpečujúca životosprávu
 • Osobná hygiena
 • Olovrant – stolovanie, stravovanie

Miestnosť: hygienické zariadenia, denná miestnosť č. 1, 2, 3 pre deti

14,30 – 16,00

 • Opakovanie a upevňovanie vzdelávacích aktivít
 • Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Krúžková činnosť
 • Odchod detí domov       

Miestnosť: denná miestnosť č. 1, 2, 3, pre deti, terasa, trávnatá plocha, blízke ihriská, šatňa pre deti

16,00

 • Zatvorenie MŠ sv. Gabriela

 

Usporiadanie denných činností

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria