Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Triedy MŠ

MŠ sv. Gabriela sa stala od 1. 9. 2013 organizačnou zložkou Katolíckej spojenej školy. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. MŠ sv. Gabriela má tri oddelenia: Svetielka I, Svetielka II, Svetielka III.                    

Medzi ZŠ a MŠ je vzájomná prepojenosť, čo umožňuje deťom predškolského veku oveľa plynulejší prechod do 1. ročníka Základnej školy sv. Michala.

Materská škola sv. Gabriela je od 01. 09. 2015 trojtriedna, s heterogénnym usporiadaním detí. Kapacita materskej školy je 61 detí. Má tri oddelenia: Svetielka I, Svetielka II, Svetielka III.

Triedy v MŠ:

Svetielka I – 14 detí
Svetielka II – 19 detí
Svetielka II – 22 detí

Prevádzka tried, schádzanie detí
Prevádzka MŠ:
pondelok - piatok od 6:00 hod.- do 16:00 hod.
Schádzanie detí: od 6:00 hod. - do 7:30 hod. v triede Svetielka II. od 7:30 hod. vo svojich triedach

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria