Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

MATERSKÁ ŠKOLA SV. GABRIELA

Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová ako súčasť Katolíckej spojenej školy Nemšová, zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí s celodennou starostlivosťou o dieťa, spravidla od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Materská škola má tri triedy. Hlavným cieľom je dosiahnutie optimálnej, kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základ pre školské vzdelávanie a prípravu na život v spoločnosti.

Zákon 245/2008, § 16 ods. 2 Z.z. nám ustanovuje, že predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Doklad o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

ZAMERANIE MŠ

◄Rozvíjať cieľavedome, systematicky v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa, ako jedinečné Božie dielo v duchu kresťanských hodnôt, ako osobnosť po stránke poznávacej, psychomotorickej, sociálno-emocionálnej, náboženskej, morálnej a estetickej.

◄Vytvárať , čo najprirodzenejšie, prostredie rodinného typu, výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou, priamou skúsenosťou a bádaním so zameraním na dobrú adaptáciu dieťaťa a rozvoj individuálnych a školských spôsobilostí.

◄Posilňovať úctu k rodičom, dospelým, ku kultúrnym, kresťanským, národným hodnotám a tradíciám, k materinskému jazyku svojej kultúry.

◄Získať a posilňovať úctu k ľudským právam, základným slobodám, rešpektovať etnické hodnoty.

◄Iintegrovať deti so ŠVVP medzi intaktné, zabezpečovať inklúziu.

Materská škola pracuje v tomto školskom roku 2017/2018 podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) a podľa školského vzdelávacieho programu Svetielka.

Žiadosť o prijatie do MŠ šk.r. 2018-19

Plagát - zápis do MŠ pre šk.r. 2018-19

Školský vzdelávací program MŠ 2017-18 skrátená verzia

Rodičovské združenie MŠ - zápisnica 30.01.2018

INFORMÁCIE pre rodičov detí nastupujúcich do MŠ v šk.r. 2018/19

Základné informácie

Čest.vyhlásenie, splnomocnenie, potvrdenie o zdrav.sposobilosti

GDPR, Info o dieťati

Telefónne čísla do MŠ:
0903 214 896
0903 214 678

Odhlasovanie z MŠ v čase:
od 6:00 hod – do 10:00 hod alebo od 12:00 hod – do 14:00 hod

Konzultačné hodiny po telefonickom dohovore s pani učiteľkami na
uvedených telefónnych číslach.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:
e-mail: ms.sv.gabriela@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria