Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa.

  • individuálna logopedická intervencia
  • celodenný rozvoj komunikačných zručností
  • zraková stimuláciu
  • sluchovú stimuláciu
  • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
  • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
  • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
  • rozširovanie predčitateľských zručností
  • bilaterálna integrácia

Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

Prípravný ročník pre deti s NKS - inf

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria