Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

 • dieťa hravo nabieha na školský systém
 • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
 • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
 • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
 • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa.

 • individuálna logopedická intervencia
 • celodenný rozvoj komunikačných zručností
 • zraková stimuláciu
 • sluchovú stimuláciu
 • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
 • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
 • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
 • rozširovanie predčitateľských zručností
 • bilaterálna integrácia

Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

Prípravný ročník pre deti s NKS - inf

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria