Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs.sv.michala@gmail.com alebo +421 326598331 alebo Kontakt

 
Pozícia:

školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:Plný pracovný úväzok
Dátum nástupu:20.02.2019
Požiadavky:Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová
Predpokladaný termín nástupu: 20.02.2019
Pracovný pomer: Plný pracovný úväzok
Plat :Odborný zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa.
Zaraďovanie odborného  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Kvalifikačné a iné požiadavky na uchádzača:
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti (telesná a duševná spôsobilosť)
- občianska a morálna bezúhonnosť
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky - praktizovať život podľa
viery a vydávať svedectvo kresťanského života
- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo
- komunikatívnosť
- zodpovednosť
- spoľahlivosť
Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zasielať priebežne
na adresu: Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová.
 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria